| Galerie
Yangge Series, # 1
Yangge Series, # 2
Yangge Series, # 3
Temple Series, # 1
Temple Series, # 2
Temple Series, # 3
Temple Series, # 4
Temple Series, # 5
Temple Series, # 6
Temple Series, # 7
Temple Series, # 8
Temple Series, # 9
Yangtze, Series, # 1
Lanzhou Temple
Lonesome Bird
Lanzhou Market Street
Nanjing Bridge Workers
Lanzhou Bridge
Lanzhou, Gap
Qingdao, Harbour Study

CHINA